Beleidsplan (beknopt)

Beknopt Beleidsplan EZRA EVANGELISCHE GEMEENTE NIJVERDAL.

Stichting EZRA EVANGELISCHE GEMEENTE is opgericht in 2006 in Nijverdal (postadres: Verlengde Oranjestraat 20, 7461 HA Rijssen) De activiteiten vinden vanaf 2006 plaats vanuit het ADVENDO gebouw aan de Koersendijk nummer 1, te Nijverdal. De stichting is door de overheid erkend als een ANBI.

Doelstelling: Stichting EZRA EVANGELISCHE GEMEENTE is een zelfstandig opererende kerkgemeenschap om het Evangelie in de omgeving te verkondigen en bekend te maken. We doen dit vanuit onze christelijke identiteit die ons daartoe oproept en motiveert.

Werkzaamheden: Onder de werkzaamheden van de EZRA EVANGELISCHE GEMEENTE vallen onder andere:

a.       het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisaties en/of activiteiten;

b.       het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

c.       Het verzorgen van wekelijkse kerkdiensten waarin het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, gegrond op Gods Woord, de Bijbel;

d.       Het verzorgen van maandelijkse thematische seminars voor een breed christelijk publiek;

e.       Een plek waar gebed en samenkomst is om naar elkaar om te zien;

f.        Het bieden van pastorale zorg om onderlinge verbondenheid te stimuleren. We bezoeken zieken en ouderen in de gemeente en organiseren groepsbijeenkomsten en bidstonden.

Verkrijgen financiële middelen: Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

1.       Vrijwillige financiële bijdragen (giften) van leden en bezoekers.

2.       We hebben geen financieel winstoogmerk en de teamleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden

Vermogen beheer en besteding: Er is een beleid dat uitgaven zichtbaar gemaakt worden en hiervoor organiseren wij jaarlijks een jaarvergadering waarin de doelstelling, taakstelling en financiële verantwoording aan haar leden wordt gepresenteerd. Het vermogen wordt beheerd door de bestuurders van de stichting. Besteding vindt plaats in overleg met bestuur en bedraagt voor het overgrote deel financiële dekking voor predikanten en huur van het gebouw voor samenkomsten en seminars.